Skip to main content

Retningslinjer til redaksjonen i Norske Konserves (NK)

 

Skrevet av Hilde Heggtveit 25. november 2011 i kategorien Admin NKF-N
Endret og redigert av Hedvig Navelsaker 12. oktober 2015.

 

Redaksjonen

 • Redaksjonen skal til enhver tid bestå av minimum fire personer; fortrinnsvis redaktør, medredaktør, annonseansvarlig og layoutansvarlig.

 • Redaksjonen ønsker fortrinnsvis kjønnsfordeling og nyankomne i fagmiljøet ved nye verv.

 • Redaktøren har hovedansvaret for alt innholdet i bladet. Redaktøren har derfor også redigeringsmuligheter på innsendte tekster. Innsenderen har imidlertid krav på å få vite i forkant av utgivelsen om deler av teksten er forandret på.

 • Medredaktøren har ansvar for å hente inn artikler og redigere innsendte bidrag.

 • Annonseansvarlig er ansvarlig for innhenting av annonser og oppfølging av annonsører og innbetalinger. Annonseansvarlig skal ha dialog med til enhver fungerende kasserer i NKF-N og holde redaktøren oppdatert om innbetalinger.

 • Layoutansvarlig skal sette sammen alle bidrag - annonser og artikler med bilder, vedlegg og tabeller - til et digitalt blad i pdf-format. Dette skal sendes redaktøren sammen med forsiden i jpg-format.

 • Redaksjonsmedlem er valgfritt og bistår medredaktør og redaktør med journalistisk arbeid og redigering av artikler.

Utgivelser

 • Redaksjonen setter to frister for levering av bidrag: per dags dato er disse to fristene 1. april og 1. oktober.

 • Redaksjonen har etter leveringsfristen seks ukers frist til publisering av tidsskriftet på NKF-Ns nettside.

 • Språk som kan benyttes i bladet er norsk, dansk, svensk eller engelsk.

 • Trykking og publisering i papirformat utfases. Papirutgivelse skal være redusert til et minimum.

 

Innhold

 • Det er ønskelig å få bidrag fra etablerte konservatorer og studenter.

 • Det er ikke et krav om å ha medlemskap i NKF-N for å publisere i NK, så lenge bidragene er vurdert av redaksjonen som relevante for medlemmene.

 • Aktuelle innslag kan være referater fra møter, seminarer og konferanser. Det kan være beskrivelse av pågående prosjekter, fagets etiske prinsipper, beskrivelse av nye bokutgivelser eller beskrivelse av metoder brukt i faget. Dette er kun eksempler.

 • Annonser som er relevante for konserveringsfaget kan trykkes i tidsskriftet.

 

Møtevirksomhet

 • I etterkant av hver innleveringsfrist skal det holdes redaksjonsmøte, for fordeling av artikler, diskusjon av faglig innhold og om noen innlegg har behov for å bli besvart av en annen part i samme utgivelse. Det kan avholdes to til fire redaksjonsmøter i året etter behov.

 

Levering av bidrag

 • Bidrag sendes per epost til redaktør innen fristen 1. april og 1. oktober. Epost er norskekonserves (at) nkf-n.no

 • Teksten kan leveres i word-format (docx) etter mal. Malen kan lastes ned fra NKF-N sine hjemmesider.

 • Bilder skal alltid leveres som egne filer og skal ikke være limt inn i tekstdokumentet. Ønskelig størrelse på bilder er 300 dpi i tiff- eller jpg filer og i originalt format (ikke klippet for mye). Husk å oppgi navn på fotograf. Innsender har ansvaret for å inneha rettigheter for publisering av tekst og bilder.

 

Annonser

 • Annonser som skal trykkes i bladet leveres som separate tiff-, pdf- eller jpg-filer.

 • Annonser i bladet har enten stående A4-, liggende A5- eller stående A6 format. Andre formater kan være tilgjengelig på forespørsel.

 • Annonser som skal til nettsiden må være 250 px bredde og 100 px høyde i liggende format.

 • Priser for annonsering på nettside og i bladet for kommende år er oppe til diskusjon på hvert høstmøte (redaksjonens møte etter 1. oktober).

 

E-postkonto

 • Epostkontoen kontrolleres av redaktøren, som har ansvar for vedlikehold og oppdatering av passord.

 • Redaktøren bestemmer hvem som skal ha tilgang til kontoen.

 

Dropbox

 • Dropbox-kontoen kontrolleres av redaktøren, som har ansvar for vedlikehold og oppdatering av passord.

 • Redaktøren kontrollerer hvem som skal ha tilgang til de ulike mappene og sørger for at filer og mapper er trygt lagret.

 • Noen utenfor redaksjonen trenger tilgang. Dette kan være leder og kasserer i NKF-N. Når noen frater eller tiltrer et verv, må redaktøren følge opp med å slette eller legge til tilgang til mappene/filene.

 

Facebookgruppe

 • Redaksjonen har en lukket Facebook-gruppe som heter Norske Konserves. Denne benyttes til diskusjoner og innkalling til møter.

 • Redaktøren er ansvarlig for å holde deltakerlisten oppdatert. Det skal ikke være deltakere i Facebookgruppen som ikke sitter i redaksjonen.